วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา เดิมชื่อ โรงเรียนบุญจิตพาณิชยการ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒/๑๙ หมู่ ๒ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยแรกเริ่มจัดสร้างเป็นอาคารตึก ขนาด ๒ ชั้น ขนาด ๖ x ๓๖ เมตร ใกล้ทางแยกแหลมฉบัง ติดถนนสุขุมวิท ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ให้จัดตั้งขึ้นโดยแยกออกจากโรงเรียนบุญจิตวิทยาเป็น โรงเรียนบุญจิตพาณิชยการ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๔/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๑ ให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๑ เป็นปีการศึกษาแรกโดยมีนายล้วน บุญจี๊ด เป็นเจ้าของและผู้จัดการ นายสมาน บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์ เป็นครูใหญ่ 

ช่วงเวลาสำคัญในวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๕ ได้แต่งตั้ง นางสาวหนึ่งฤทัย บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์เป็นครูและครูใหญ่โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๕

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๖ ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวส.                

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ได้รับอนุญาตให้เก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ถึงระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ได้

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ ได้รับถอดถอน ดร.สมาน บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์ จากผู้จัดการโรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา  และแต่งตั้ง นายเขมวิทย์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์ เป็นผู้จัดการแทน

และเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ตามคำร้องที่ ทนศ. ๒๕๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนนั้น อนุญาตให้ โรงเรียนเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน 

หมวด ๑ ชื่อ ประเภทระดับการศึกษา ดังนี้ ข้อที่ ๑ โรงเรียนนี้มีชื่อจากเดิมว่า “โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา” เปลี่ยนเป็น“วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา”

ชื่อเป็นภาษาอังกฤษจากเดิม “SRIRACHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY” เปลี่ยนเป็น “ SRIRACHA  TECHNOLOGICAL  COLLEGE”

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามคำร้องที่ ทนศ. ๐๐๕๙.๐๐๖๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่องขออนุญาต เพิ่มหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขางานธุรกิจค้าปลีกนั้น อนุญาตให้วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา เพิ่มหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทพณิชยการ สาขางานธุรกิจค้าปลีก โดยขอใช้ หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ และขอเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน ปีละไม่เกิน ๔,๑๔๒ บาท  โดยแบ่งเก็บเป็น ๒ ครั้ง ครั้งละเท่ากัน                

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรอบมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสาม     

 

คณะผู้ก่อตั้งวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นในปรัชญาการศึกษาที่ว่า “รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือ การศึกษา” การศึกษาคือความเจริญงอกงามของการให้การศึกษาที่ดีแก่เด็ก เด็กจะสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งหมายถึง ชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยสติปัญญา คุณธรรม สุภาพทางกายใจ และได้ใช้ความเชื่อมั่นนี้เป็นพื้นฐานของการดำเนินปรัชญาวิทยาลัยว่า “ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาสังคม”

ทักษะเยี่ยม หมายถึง มีความรู้ ความสามารถตรงตามสาขาที่เรียน

เปี่ยมคุณธรรม หมายถึง มีการประพฤติ และปฏิบัติตนไปในทิศทางที่ถูกต้องเ เหมาะสมและมีความยุติธรรม

ล้ำเลิศวิชา หมายถึง สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง และคิดคาดคะเนไปในอนาคตในทางที่ดี และสร้างสรรค์

พัฒนาสังคม หมายถึง สร้างความเจริญในชุมชนและสังคม

สีฟ้า หมายถึง  ความบริบูรณ์  หรือความถึงพร้อมด้วยความรู้
สีขาว หมายถึง  ความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดี

ต้นราชพฤกษ์         หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองของหมู่คณะ

วิทยาลัยมีเป้าหมายหลักในการจัดการศึกษาเพื่อสนองปรัชญาของวิทยาลัยนี้ ๕ ประการ คือ

๑. นักศึกษาทุกคนที่เข้ามาศึกษาในวิทยาลัยนี้ ได้พัฒนาศักยภาพของแต่ละคนอย่างเต็มที่โดยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และให้นักศึกษาเป็นสำคัญ

๒. นักศึกษาทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความประพฤติ มีคุณธรรม มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยสอดคล้องกับ
ปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า”ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาสังคม”

๓. ครูและบุคลากร มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาตนเองได้
ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในอาชีพ โดย
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่ว่า ”ซื่อสัตย์ มีวินัย ไฝ่ความรู้ สู้งาน เชี่ยวชาญจริง ไม่นิ่งดูดาย”

๔. การบริหารและจัดการของวิทยาลัยเป็นระบบ และคล่องตัว

๕. วิทยาลัยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและให้บริการสังคม

“เป็นแหล่งเรียนรู้ สู่อาชีพ”

หมายถึง เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถให้ปฏิบัติวิชาชีพได้ตามมาตรฐานอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

“บุคลิกภาพดี”

บุคลิกภาพดี หมายถึงแต่งกายสุภาพเรียบร้อย พูดจาไพเราะ ตรงต่อเวลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา จะสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม และมีความรู้ความสามารถทางวิชาการตรงตามสาขาที่เรียนภายในปีการศึกษา ๒๕๖๒

พันธกิจของวิทยาลัย

๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์
๒. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
๓. ส่งเสริมทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
๔. ส่งเสริมการบริหารและจัดการศึกษา 
๕. ส่งเสริมการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา และด้านการเงิน งบประมาณของสถานศึกษา
๖. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องนโยบายสถานศึกษา

นโยบายของวิทยาลัย
๑. มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง สร้างผลงานเป็นของตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมสู่ประชาคมอาเซียน ในศตวรรษที่ ๒๑ คนไทย ๔.๐ 
๒. มุ่งเน้นให้นักศึกษาและผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนร่วมมือกันให้การอบรม และสนับสนุนการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
๓. ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๑๐ ประการให้เกิดมีขึ้นในจิตสำนึกของนักศึกษา เพื่อดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
๔.ส่งเสริมที่จะรับใช้สังคมตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๕. มุ่งเน้นให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
๖. มุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยและงานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ

เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑. ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร
๒. ผู้สำเร็จการศึกษามีอัตราส่วนเทียบกับผู้เรียนแรก
๓. ผู้สำเร็จมีการพัฒนาตนเองตามสาขา มีจิตอาสาให้สถานศึกษาและชุมชน
๔. ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีปริมาณและคุณภาพการพัฒนาต่อการจัดการศึกษา
๖. วิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๗. วิทยาลัยมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา

กลยุทธ์วิทยาลัย
๑. พัฒนา ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
๒. พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
๓. พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๔. พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
๕. พัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา