๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา หลักสูตร ๓ ปี

รับสมัครผู้จบวุฒิ ม.๓ หรือเทียบเท่าศึกษาต่อ ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดทำการสอน ๓ สาขาวิชา
- สาขาการบัญชี
- สาขาการตลาด
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

             
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา ๒ ปี
รับสมัครผู้จบวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าศึกษาต่อ ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาการบัญชี
- สาขาการตลาด
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา ๒ ปี
สำหรับผู้จบการศึกษาระดับ ม.๖ หรือเทียบเท่าศึกษาต่อ ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขาการบัญชี
- สาขาการตลาด
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


๔. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา หลักสูตร ๓ ปี
รับผู้จบวุฒิ ม.๓ หรือเทียบเท่าศึกษาต่อ ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดทำการสอน ๒ สาขาวิชา
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง          - สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์


๕. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา ๒ ปี
รับผู้จบวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าศึกษาต่อ ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้                
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดทำการสอน ๒ สาขาวิชา
- สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง                                 - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์


๖. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา
รับสมัครสำหรับผู้จบ ม.๖ หรือเทียบเท่าศึกษาต่อ ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้                
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดทำการสอน ๒ สาขาวิชา
- สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง                                  - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์