ระดับ/สาขางาน

ชั้นปี

รวม

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

ระดับ ปวช.

- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์
- สาขางานการตลาด
- สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง
- สาขางานยานยนต์
รวม

 

๓๖
๘๕
๓๕
๒๔
๔๕
๒๒๕

 






 






 

๔๖
๗๗
๓๙


๑๖๒

 






 






 

๔๒
๖๖
๑๖


๑๒๔

 






 






 

๑๒๔
๒๒๘
๙๐
๒๔
๔๕
๕๑๑

ระดับ ปวส.

- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจฃ

- สาขางานการตลาด
- สาขางานการจัดการโลจิสติกส์

- สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
- สาขาเทคนิคเครื่องกล
รวม

 

๗๙
๔๕

๓๐
๒๑๖

๒๖
๒๕
๔๒๑

 




 




 

๕๐
๗๔

๔๒
๑๘๘



๓๕๔

 




 




 




 




 




 

๑๒๙
๑๑๙

๗๒
๔๐๔

๒๖
๒๕
๗๗๕

รวมทั้งหมด

๑๒๘๖

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒๘๖

(ปีที่จัดทำรายงาน สำรวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของปีการศึกษาที่รายงาน)