หลักสูตรที่วิทยาลัยเปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา หลักสูตร 3 ปี

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มีสาขาดังนี้
- สาขาการบัญชี
- สาขาการตลาด
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีสาขาดังนี้
- สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ช่างไฟฟ้ากำลัง
- สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา หลักสูตร 2 ปี

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาการบัญชี
- สาขาการตลาด
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาการจัดการโลจิสติกส์
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
- สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์