๐ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ๐

 

   

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แผนงานและงบประมาณ

ภารกิจวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559


งานประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559


งานประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559


- แผนพัฒนาสถานศึกษา 2559-2561

- แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2559

- แผนผังอาคารเรียนวิทยาลัย

- งบประมาณการเงิน 2559

- ผลการประกันคุณภาพภายใน 2557

- ผลการประกันคุณภาพภายใน 2558

 

มุมดาวน์โหลด

สายตรง ผอ.หนึ่งฤทัย อินทเศียร

หัวข้อ

E-Mailรับรองมาตรฐานการศึกษา