๐ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ๐

 บริการวิชาชีพ วิชาลูกเสือ


นักศึกษาระดับ ปวช.1 และ ปวช. 2 ภาคบ่าย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดทำโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถการใช้โปรแกรม  Microsoft  Word  2010 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม

โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังนี้

1.  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ Microsoft  Word มากขึ้น
2.  เพื่อให้นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับเครื่องมือหรือองค์ประกอบต่างๆ ของ Microsoft Word

3.  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพิมพ์งานและการก้าวนิ้วของแป้นเหย้า
4.  เพื่อให้นักศึกษาได้ออกให้บริการวิชาการและวิชาชีพในสาขาที่นักศึกษาได้ศึกษาให้กับ
     นักเรียนภายในชุมชนต่างๆ

ได้ จัดกิจกรรมขึ้น วันที่ 30 มิถุนายน 2558  จากการดำเนินกิจกรรมนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้สรุปความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงการได้ค่าเฉลี่ย  4.47  คิดเป็นร้อยละ 89.35 อยู่ในระดับ ดี