๐ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ๐

 แผนพัฒนาสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 - 2561