ภารกิจ
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการพัฒนาภาพลักษณ์ของวิทยาลัย ดังที่ว่า เอกลักษณ์วิทยาลัย “เป็นแหล่งเรียนรู้ สู่อาชีพ” และผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ สู่ตลาดแรงงาน งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านวิชาการขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน และเพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จะรับผิดชอบงาน ๓ ด้าน คือ ๑. งานด้านวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน และ ๒. งานด้านผลงานด้านวิชาการนักศึกษาและครู ๓.งานด้านการบริการวิชาการซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้

๑. งานด้านวัสดุประกอบและสื่อการเรียนการสอน  มีแนวปฏิบัติดังนี้

 • จัดทำ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 
 • ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนและ การบริหารงานวิชาการ 
 • ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน และการประกวดสื่อนวัตกรรม ของครูและนักศึกษา 
 • ประสานการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนางานด้านวิชาการ 
 • จัดทำทะเบียน สื่อ นวัตกรรมของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
 • รวบรวมข้อมูล สถิติการใช้สื่อ นวัตกรรมของแต่ละสาขาให้เป็นปัจจุบัน 
 • ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 • ประเมิน/สรุปผล การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ของครูจากนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
 • ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้เสนอต่อผู้อำนวยการ

     ๒. งานด้านผลงานด้านวิชาการนักศึกษาและครู  มีแนวปฏิบัติดังนี้

 • ส่งเสริมให้นักศึกษาและครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างหลากหลายในทุกกลุ่มวิชา 
 • จัดหาเอกสารงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและครู 
 • ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและครูในการทำผลงานทางวิชาการ 
 • ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์   วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและ ครู
 • รวบรวมผลการดำเนินงานผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู และจัดทำทำเนียบผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงาน และคัดเลือกผลงานเข้าแข่งขัน
 • ประสานงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศทางวิชาการเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 • สำรวจแหล่งเรียนรู้  วิทยากร  และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในสถานศึกษา ชุมชน  ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคลองค์กร หน่วยงาน
 • จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกวิทยาลัยการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ร่วมกับฝ่าย/งาน/หมวด ในการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ภายใน วิทยาลัย

     3. งานด้านบริการวิชาการ  มีแนวปฏิบัติดังนี้

 • นำผลงานของครูและนักศึกษาในรูปแบบของงานวิจัย  โครงการเศรษฐกิจ พอเพียง โครงการตามสาขาวิชา โครงการลูกเสือ ออกให้บริการทาง วิชาการ/วิชาชีพ กับ สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นต่าง ๆ  โดย
  • ให้ความร่วมมือและดำเนินการบริหารจัดการให้กิจกรรมของแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  • กำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม  บริการวิชาการ และวิชาชีพ โดยมีส่วนร่วมของครู  และบุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย และผู้เรียน  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖o โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • กำหนดแนวทางในการให้บริการแก่ชุมชน และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน)
 • ให้บริการแก่ชุมชน  ในด้านวิชาการ  บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุปกรณ์ต่าง ๆ  ไม่น้อยกว่า ๕ รายการ
 • ดำเนินการให้ทุกสาขาดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ /กิจกรรมต่อปี
 • ดำเนินการตามแผนงาน บริการงานวิชาการ
 • ประเมินผลแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการงานวิชาการ โดยครู บุคลากร และผู้เรียนแต่ละสาขา ที่เข้าร่วมโครงการ งาน กิจกรรม เพื่อนำผลมาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ
 • ประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ งานวิชาการ เพื่อนำผลมาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ
 • รวบรวมหนังสือรับรอง/วุฒิบัตรรับรองชื่นชมในการให้บริการ ด้านวิชาการ 
 • นายรัญญะปรัชญ์ แก้วบังวัน
  (หัวหน้าหน่วยงาน)
ติดต่อ
12/19 หมู่ที่ 2 Cholburi, Chon Buri, Thailand โทร 099 193 4989 www.technosriracha.ac.th