พันธกิจ
  1. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

  3. พัฒนาการจัดการองค์ความรู้การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมาเชื่อมโยงตามสาขาวิชาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำงานวิจัยและนวัตกรรมออกเผยแพร่ และบริการต่อสถานศึกษา และชุมชน

  • นายรัญญะปรัชญ์ แก้วบังวัน
    (หัวหน้าหน่วยงาน)
ติดต่อ
12/19 หมู่ที่ 2 Cholburi, Chon Buri, Thailand โทร 099 193 4989 www.technosriracha.ac.th