• 740980_476736275705779_1259454908_o.jpg
  • 1939724_676822172363854_1109641959_n.png
  • 1976918_683871378325600_1571719668_n.png
  • 71287352_2790825434296840_1315369524362477568_n.jpg
  • 74882954_2879821175397265_7434181432634769408_n.png
  • 90872958_3227023907343655_5422365257370697728_n.png
  • slide_1.jpg
  • slide_2.jpg
  • slide_3.jpg

 

ปรัชญาของวิทยาลัย

คณะผู้ก่อตั้งวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นในปรัชญาการศึกษาที่ว่า “รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือ การศึกษา” การศึกษาคือความเจริญงอกงามของการให้การศึกษาที่ดีแก่เด็ก เด็กจะสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งหมายถึง ชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยสติปัญญา คุณธรรม สุภาพทางกายใจ และได้ใช้ความเชื่อมั่นนี้เป็นพื้นฐานของการดำเนินปรัชญาวิทยาลัยว่า

                “ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาสังคม”

ทักษะเยี่ยม หมายถึง มีความรู้ ความสามารถตรงตามสาขาที่เรียน

เปี่ยมคุณธรรม หมายถึง มีการประพฤติ และปฏิบัติตนไปในทิศทางที่ถูกต้องเ เหมาะสมและมีความยุติธรรม

ล้ำเลิศวิชา หมายถึง สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง และคิดคาดคะเนไปในอนาคตในทางที่ดี และสร้างสรรค์

พัฒนาสังคม หมายถึง สร้างความเจริญในชุมชนและสังคม

 สีประจำวิทยาลัย

สีฟ้า หมายถึง  ความบริบูรณ์  หรือความถึงพร้อมด้วยความรู้

สีขาว หมายถึง  ความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดี


 ข่าวประชาสัมพันธ์

ทัศนศึกษาดูงาน ...
View Image Download