สาขาวิชาโลจิสติกส์
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาบัญชี
สาขาบัญชี
สาขาการตลาด
สาขายานยนต์ (ช่างยนต์)

44

ปีแห่งการศึกษา

12

หลักสูตร

128480

ชั่วโมงเรียน

1257

นักศึกษาปัจจุบัน
Image

คณะผู้บริหาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา มุ่งพัฒนาบุคคลในมีศักยภาพทั้งเชิงวิชาการและปฏิบัติการ
ผู้เรียนจะต้องมีความรู้คู่คุณธรรม
ดร.หนึ่งฤทัย อินทเศียร

ดร.หนึ่งฤทัย อินทเศียร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
มณเฑียนทิพย์ พุทธตรัส

มณเฑียนทิพย์ พุทธตรัส

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
จุฑามาส เซี่ยมอวยไชย

จุฑามาส เซี่ยมอวยไชย

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สุรีพร อ่อนแย้ม

สุรีพร อ่อนแย้ม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
บุญนภัส รินทร์คำ

บุญนภัส รินทร์คำ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามและอัพเดทข่าววิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา ได้ผ่านทางเว็บวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
เว็บเพจวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
Image
Image
Image
Image