บุคลากร

อาจารย์ประจำวิชาสามัญ

อาจารย์ลาวัลย์ วรรณชนะ

อาจารย์ลาวัลย์ วรรณชนะ

สาขาวิชาสามัญ
อาจารย์ณัฏฐพร โปทาวี

อาจารย์ณัฏฐพร โปทาวี

สาขาวิชาสามัญ
อาจารย์สยุมภู กลิ่นสุคนธ์

อาจารย์สยุมภู กลิ่นสุคนธ์

สาขาวิชาสามัญ
อาจารย์รุ่งทิวา เหมะนัด

อาจารย์รุ่งทิวา เหมะนัด

สาขาวิชาสามัญ
อาจารย์ธีรศักดิ์ สุมาร

อาจารย์ธีรศักดิ์ สุมาร

สาขาวิชาสามัญ
อาจารย์ปริญญา คำลือชัย

อาจารย์ปริญญา คำลือชัย

สาขาวิชาสามัญ

อาจารย์ประจำวิชาการบัญชี

อาจารย์จุฑามาส เซี่ยมอวยไชย

อาจารย์จุฑามาส เซี่ยมอวยไชย

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ลักษณา ภูริปาณิก

อาจารย์ลักษณา ภูริปาณิก

สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์สุรีพร อ่อนแย้ม

อาจารย์สุรีพร อ่อนแย้ม

สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์มณเฑียนทิพย์  พุทธตรัส

อาจารย์มณเฑียนทิพย์ พุทธตรัส

สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์บุญนภัส รินทร์คำ

อาจารย์บุญนภัส รินทร์คำ

สาขาวิชาสามัญ

อาจารย์ประจำวิชาการตลาด

อาจารย์ปพิชญา โพชะราช

อาจารย์ปพิชญา โพชะราช

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
อาจารย์อัญชลี เฮงประไพ

อาจารย์อัญชลี เฮงประไพ

สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ภูวิศา ชูธัญญะ

อาจารย์ภูวิศา ชูธัญญะ

สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์ประจำวิชาโลจิสติกส์

อาจารย์โสภณัฐ  ราชมี

อาจารย์โสภณัฐ ราชมี

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
อาจารย์ธนเสฏฐ์ อาษา

อาจารย์ธนเสฏฐ์ อาษา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
อาจารย์ปรียานุช ทองสุก

อาจารย์ปรียานุช ทองสุก

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
อาจารย์วิทวัส สุขเจริญ

อาจารย์วิทวัส สุขเจริญ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

อาจารย์ประจำวิชาคอมพิวเตอร์

อาจารย์ละออง ช่างไม้

อาจารย์ละออง ช่างไม้

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
อาจารย์อำพร วิเศษ

อาจารย์อำพร วิเศษ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
อาจารย์จิราพร จิตตรีโภชน์

อาจารย์จิราพร จิตตรีโภชน์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
อาจารย์พงษ์พันธุ์ ประกอบผล

อาจารย์พงษ์พันธุ์ ประกอบผล

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

อาจารย์ประจำวิชาไฟฟ้า

อาจารย์พงษ์ธร กำจัด

อาจารย์พงษ์ธร กำจัด

หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
อาจารย์ภัคพนธ์ จันทโชติ

อาจารย์ภัคพนธ์ จันทโชติ

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
อาจารย์อรรถพล แนบเนียร

อาจารย์อรรถพล แนบเนียร

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

อาจารย์ประจำวิชาช่างยนต์

อาจารย์ภูริทัตต์ สุมา

อาจารย์ภูริทัตต์ สุมา

สาขาวิชาช่างยนต์
อาจารย์ณัฐวุฒิ บุญจ้อย

อาจารย์ณัฐวุฒิ บุญจ้อย

สาขาวิชาช่างยนต์
อาจารย์วรัญญู มนทารัก

อาจารย์วรัญญู มนทารัก

สาขาวิชาช่างยนต์
อาจารย์สำราญ เกิดแก้ว

อาจารย์สำราญ เกิดแก้ว

สาขาวิชาช่างยนต์

บุคลากรทางการศึกษา

อาจารย์ณฐจรรยา ฉ่ำเฉื่อย
อาจารย์ณฐจรรยา ฉ่ำเฉื่อย
บุคลากรทางการศึกษา
อาจารย์ณรงค์ชัย ทำการดี
อาจารย์ณรงค์ชัย ทำการดี
บุคลกรทางการศึกษา
อาจารย์กฤษณะ สลามเต๊ะ
อาจารย์กฤษณะ สลามเต๊ะ
บุคลกรทางการศึกษา
อาจารย์กชกร มธุรส
อาจารย์กชกร มธุรส
บุคลากรทางการศึกษา
อาจารย์เจนจิรา ราชโยธา
อาจารย์เจนจิรา ราชโยธา
บุคลกรทางการศึกษา
อ.เกศญาพรรณ์ วงศ์พยัคฆ์
อ.เกศญาพรรณ์ วงศ์พยัคฆ์
บุคลากรทางการศึกษา
อาจารย์วชิรวิชญ์ พิชญวรเมธ
อาจารย์วชิรวิชญ์ พิชญวรเมธ
บุคลกรทางการศึกษา
อาจารย์เกศิณี ทองวณิช

อาจารย์เกศิณี ทองวณิช

บุคลากรทางการศึกษา
อาจารย์กอเตย แจ่มจันจา

อาจารย์กอเตย แจ่มจันจา

บุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรสายสนับสนุน

โทน
โทน
บุคลากรสายสน้บสนุน
ซาร่า
ซาร่า
บุคลากรสายสน้บสนุน
เป็ด
เป็ด
บุคลากรสายสน้บสนุน
โจโจ้
โจโจ้
บุคลากรสายสน้บสนุน
เซารี
เซารี
บุคลากรสายสน้บสนุน