ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา

       วันนี้เราจะนำท่านไปรู้จักกับสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ในย่านของอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 4 ทศวรรษ หลายคนคงจะรู้จักกันครับ ในนามว่า "วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา" วิทยาลัยของเรา ตั้งอยู่เลขที่ 12/19 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีที่ดินทำการ 4 ไร่ 2 งานประกอบด้วยอาคารที่ใช้การเรียน 3 หลัง อาคารกิจการนักศึกษา 1 หลัง อาคารหอพัก 1 หลัง อาคารหอประชุมและโรงอาหาร 1 หลัง พร้อมห้องประกอบต่างๆ อาทิเช่น ห้องแนะแนว ห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ ห้องปฏิบัติการ ตลาด ห้องปฏิบัติการบัญชี ห้องพัฒนาวินัย ห้องดนตรี ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องวิชาการ ห้องธุรการ ห้องสภานักศึกษา เป็นต้น มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 54 คน โดยแบ่งเป็น บุคลากรครูจำนวน 36 คนบุคลากรทางการศึกษา 18 คน วิทยาลัยของเราจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการอาชีวศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ มี 4 สาขางาน คือ สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานธุรกิจค้าปลีก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มี 2 ประเภทวิชา คือ

1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาวิชา การบัญชี , สาขาวิชา การตลาด , สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , สาขาวิชา โลจิสติกส์

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชา ช่างยนต์ , สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า 

เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา

เทคโนโลยีศรีราชา งามสง่าใครไม่เทียม
ทักษะเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมล้ำเลิศวิชา
ถิ่นศึกษาของเราเพริศเพราน้องพี่ชื่อนี้ดีเรื่อยมา
เป็นแหล่งปัญญาสร้างศรัทธาสร้างความมั่นใจ
สัญลักษณ์ เกาะลอยวิไล
ราชพฤกษ์สดใส ฟ้า - ขาว เกริกไกรก้าวต่อไปเคียงกัน
มั่นรักสามัคคีเชิดชูศักดิ์สถาบัน
ชาติ ศาสนา องค์ราชันย์ ยึดมั่นอยู่ในฤดี
รักเกียรติ รักเรียน พากเพียร เพิ่มพูน ทูนเทิดในส่ิงดีเพื่อเทคโนโลยีศรีราชา
 

ปรัชญาวิทยาลัย


ทักษะเยี่ยม    เปี่ยมคุณธรรม
ล้ำเลิศวิชา   พัฒนาสังคม
 

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นราชพฤกษ์


 

สีประจำวิทยาลัย


สีฟ้า - ขาว

พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย


พระศรีศากยมุนีสิริมหาเทคโนโลยีศรีราชา